Procedure

Wat gebeurt er na een aanmelding?

  1. Intakegesprek
  2. Psychologisch onderzoek
  3. Psychologische behandeling
  4. Ouderbegeleiding

 

Intakegesprek

In een gesprek met de ouder(s) wordt de aard van de problemen besproken. Dit gesprek kan eenmalig zijn of leiden tot advies voor verder onderzoek en hulpverlening. Bij oudere kinderen kan een intakegesprek (in overleg met u) ook samen met het kind plaatsvinden. Ook als ouders gescheiden zijn, worden ze verzocht om samen op het intakegesprek te komen, zodat we een volledig beeld kunnen krijgen van het kind en de problematiek.

 

Psychologisch onderzoek

Een psychologisch onderzoek van het kind wordt afgestemd op de hulpvraag. Het onderzoek verschaft inzicht in de ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind en de wijze waarop hij zichzelf en zijn omgeving (thuis, school, buurt, vrienden) beleeft. Er wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld vragenlijsten, tekeningen, vertelplaten, spelmateriaal, spelobservatie en soms een intelligentieonderzoek. Ook kan er een gezinssessie plaatsvinden, zodat alle gezinsleden hun visie kunnen geven op de problemen en hoe ze kunnen helpen om ermee om te gaan. Het heeft tevens als doel om de kinderen te leren kennen in hun relatie tot elkaar. Vaak vindt er tijdens het onderzoek ook overleg met de school van het kind plaats. Als afsluiting van deze fase is er een adviesgesprek met de ouders waarbij het beeld van de ontwikkeling van het kind wordt besproken en er zo nodig een behandelvoorstel wordt gedaan.

 

Psychologische behandeling

Er vindt meestal wekelijks of tweewekelijks een individueel therapeutisch contact plaats. Daarbij wordt gebruik gemaakt van op de hulpvraag afgestemde technieken zoals symbooldrama, spel, cognitieve therapie en EMDR, oplossingsgerichte therapie, IPT en theraplay (meer informatie hierover vindt u onder ‘technieken’). Ook zijn er regelmatig ouderbegeleidende gesprekken. Indien geïndiceerd zijn er ook ouder-kind sessies (therapie waarbij ouder en kind samen komen). De duur van de psychologische behandeling kan variëren (gemiddeld ongeveer 10 tot 20 sessies).

 

Ouderbegeleiding

In regelmatige gesprekken wordt samen met de ouder(s) gezocht naar een goede afstemming van hun handelen op het veranderende gedrag van hun zoon of dochter. Met ouders wordt besproken hoe zij het therapeutisch proces van hun kind zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Er is ruimte voor het stellen van vragen en ook werken we vaak met informatieve stencils afgestemd op de hulpvraag van ouders.

wat gebeurd er