Hoe ziet de behandeling eruit?

1. Aanmelding en telefonische screening

U kunt zich aanmelden door contact met ons op te nemen, zie contact. Om te beoordelen of wij een geschikte behandeling kunnen bieden vindt er dan een kort telefonisch gesprek plaats met één van onze behandelaren. Als uit deze screening blijkt dat wij u verder kunnen helpen, wordt de aanmelding in gang gezet.

Om de aanmelding af te ronden hebben we een verwijsbrief nodig of een beschikking van de gemeente en vragen we u om een aantal vragenlijsten in ons cliëntenportaal in te vullen. Zodra de aanmelding volledig is kunt u in ons cliëntenportaal aan de slag gaan met online e-health modules.  

2. Intakegesprek

In een gesprek met ouder(s) wordt de aard van de problemen besproken. Dit gesprek kan eenmalig zijn of leiden tot advies voor verder onderzoek en hulpverlening. Bij oudere kinderen kan een intakegesprek (in overleg met u) ook samen met het kind plaatsvinden. Ook als ouders gescheiden zijn, worden ze verzocht om samen op het intakegesprek te komen, zodat we een volledig beeld kunnen krijgen van het kind en de problematiek. Bent u via de huisarts verwezen, dan kan het zijn dat we het jeugdteam betrekken, zodat we samen de juiste hulp voor uw kind en uw gezin kunnen inschakelen, zo houden we de lijntjes kort. Een enkele keer blijkt tijdens de intakefase dat wij niet de benodigde zorg kunnen leveren waardoor wij u moeten doorverwijzen.

3. Psychologisch onderzoek / Indicatiestelling

In sommige gevallen wordt er na de intake eerst nader onderzoek gedaan, afgestemd op de hulpvraag. Het onderzoek geeft meer inzicht in de ontwikkeling van de persoonlijkheid van uw kind en de wijze waarop hij zichzelf en zijn omgeving (thuis, school, buurt, vrienden) beleeft. Er wordt gebruik gemaakt van bijvoorbeeld vragenlijsten, tekeningen, vertelplaten, spelmateriaal, spelobservatie en soms een intelligentieonderzoek. Ook kan er een gezinssessie plaatsvinden, zodat alle gezinsleden hun visie kunnen geven op de problemen en hoe ze kunnen helpen om ermee om te gaan. Het heeft tevens als doel om de kinderen te leren kennen in hun relatie tot elkaar. Vaak vindt er tijdens het onderzoek ook overleg met de school van uw kind plaats, indien ouders daar toestemming voor geven.

4. Adviesgesprek

Na de intakefase en eventueel psychologisch onderzoek, vindt er een adviesgesprek plaats met ouders. In dit gesprek wordt het beeld van de ontwikkeling van het kind  en het voorstel voor behandeling besproken. Samen met ouders wordt bekeken welke behandeling goed aansluit bij uw hulpvraag. In het behandelplan wordt vast gelegd welke behandelmethode gebruikt wordt, aan welke doelen er gewerkt wordt en wat de geschatte behandelduur is. Doorgaans is de behandeling kortdurend (10 tot 15 sessies). Bij meer complexe problematiek is langer durende behandeling mogelijk.

5. Psychologische behandeling

Zodra het behandelplan is besproken worden de behandelafspraken ingepland. Het aantal afspraken hangt af van de ernst van de klachten. Er vindt meestal wekelijks of tweewekelijks een therapeutisch contact plaats. Dit kunnen individuele afspraken zijn met uw kind, ouder-kind sessies (therapie waarbij ouder en kind samen komen) of gezinssessies (waarbij het hele gezin uitgenodigd wordt). Er wordt gebruik gemaakt van op de hulpvraag afgestemde technieken zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR, speltherapie, symbooldrama, oplossingsgerichte therapie, IPT, theraplay en schematherapie (meer informatie hierover vindt u onder ‘behandelmethoden’).

Ook zijn er regelmatig ouderbegeleidende gesprekken. In deze gesprekken wordt samen met de ouder(s) gezocht naar een goede afstemming van hun handelen op het veranderende gedrag van hun zoon of dochter. Met ouders wordt besproken hoe zij het therapeutisch proces van hun kind zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Er is ruimte voor het stellen van vragen en we bieden extra ondersteuning met informatie documenten afgestemd op de hulpvraag van ouders. Daarnaast kan ook in de ouderbegeleiding internettherapie ingezet worden, bijvoorbeeld om opvoedingsvaardigheden te versterken of uitgebreid informatie te kunnen geven over ADHD of autisme. Tot slot is er in deze gesprekken ook aandacht voor evaluatie: we bespreken de vooruitgang en stemmen af over het vervolg van de behandeling.

6. Eindgesprek

Het eindgesprek is de afronding van de behandeling van uw kind. We evalueren de behandeling en toetsen het resultaat van de behandeling door met een vragenlijst opnieuw de klachten te meten. Daarnaast willen we ook graag leren van uw ervaring bij ons en vragen we een tevredenheidsonderzoek in te vullen. De e-health blijft ook na het eindgesprek nog een ruime periode beschikbaar zodat u ook na de behandeling nog aan vooruitgang kan blijven werken.